Feestelijke borrel, zakelijke bijeenkomst, herdenken of koken Aan de Donge?  Klik hier voor meer informatie 

Algemene voorwaarden vergaderaccommodatie & kookstudio

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de aanbiedingen en overeenkomsten telkens het navolgende verstaan.

1.1 Exploitant / Gastheer / Bedrijf / Horecabedrijf
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten:

BusinessPoint Beheer & Exploitatie BV, h.o.d.n. 'BusinessPoint' en 'Aan de Donge'
Lage Ham 190
5102 AE Dongen

1.2 Verlenen van horecadiensten
Het door de exploitant verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.3 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met de exploitant een overeenkomst heeft gesloten.

1.4 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. 

1.5 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen de exploitant en een klant terzake een of meer door de exploitant te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

1.6 Zaalverhuurbedrijf
Het bedrijf waarbij het verlenen van diensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.

1.7 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst)
De totale omzetverwachting van het bedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat bedrijf geldende gemiddelden.

1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan de exploitant gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de exploitant aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.

1.10 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door de exploitant een of meer diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.11 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze overeenkomsten. 

2.2 Afwijken van de afspraken is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een bedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecavereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Alle door een bedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet het bedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het bedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant het bedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door het bedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Overeenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het bedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de exploitant

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 Het bedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in dat bedrijf gebruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

 • in geval van overmacht aan de zijde van het bedrijf als bedoeld in artikel 15;
 • indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
 • indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
 • indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
 • indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het bedrijf heeft.

4.5 Het bedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien het bedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient het bedrijf op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het bedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het bedrijf terzake zaalverhuur

5.1 Het bedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van het bedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het bedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het bedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Het bedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke diensten aan de gasten te kunnen verlenen.

5.2 Het bedrijf is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn bedrijf. Het bedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het bedrijf te verlaten.

5.3 Het bedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt hetbedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Annuleringen

6.1 In de onderstaande gevallen van annulering geldt;
- Annulering of uitstel tot en met 7 dagen voor aanvangsdatum van de bijeenkomst: 100% van de totale kosten
- Annulering of uitstel van 29 dagen tot en met 7 dagen voor aanvangsdatum van de bijeenkomst: 50% van de totale kosten
- Annulering of uitstel eerder dan 30 dagen: nihil.
Annuleringen kunnen alleen schriftelijk, per email (info@businesspointdongen.nl) worden doorgegeven. De dag waarop BusinessPoint Dongen de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. 

Annulering of uitstel van reserveringen voor een flexwerkplek per dag, vergaderruimte of coachingruimte per blok van 2 uur  geldt: 100% van de totale kosten. 

Artikel 7 Waarborgsom en tussentijdse betaling

7.1 Het bedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het bedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het bedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

7.2 Het bedrijf kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

7.3 Het bedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het bedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 8 Omzetgarantie

8.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het bedrijf te betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van het bedrijf

9.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het bedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

9.3 Het abedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het bedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het bedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.4 In geen enkel geval is het bedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

 • de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
 • het door de verzekeraar van het bedrijf aan het bedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 • de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

9.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

9.6 Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het bedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het bedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het bedrijf.

9.7 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het bedrijf verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

9.8 Indien het bedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het bedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het bedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het bedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het bedrijf.

9.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het bedrijf volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens het bedrijf mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het bedrijf krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

9.10 De in artikel 9.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

10.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 11 Afrekening en betaling

11.1 De klant is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het bedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, telefoon, printen, t.v., huur e.d. kan door het bedrijf een extra vergoeding worden gevorderd.

11.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

11.3 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan het bedrijf daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan het bedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

11.5 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het bedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het bedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van het bedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het bedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het bedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

11.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het bedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het bedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

11.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.8 Indien de klant in gebreke is dient hij aan het bedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

11.9 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

11.10 Indien het bedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van wie het bedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het bedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het bedrijf resteert wordt aan de klant uitgekeerd.

11.11 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:

 1. de kosten van executie;
 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 3. de rente;
 4. de schade;
 5. de hoofdsom.

11.12 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien het bedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het bedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het bedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

11.13 Het bedrijf is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Als overmacht voor het bedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het bedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het bedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het bedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

12.3 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 Gevonden voorwerpen

13.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van het bedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het bedrijf te worden ingeleverd.

13.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het bedrijf heeft gemeld, verkrijgt het bedrijf de eigendom.

13.3 Indien het bedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het bedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2 Ingeval van geschillen tussen het bedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het bedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het bedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

14.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

14.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 15 Voorwaarden Kookstudio Aan de Donge

15.1 Prijswijzigingen en aanbod zijn voorbehouden

15.2 Reserveren: De inschrijving voor een workshop of kookclinic is pas bindend wanneer deze door Aan de Donge schriftelijk is bevestigd. Opties op het reserveren van een datum voor een workshop of kookclinic kunnen voor een periode van één (1) week worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na deze periode heeft Aan de Donge het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen.
Wanneer er voor een “open inschrijving” niet genoeg aanmeldingen zijn, laten wij u dit tijdig weten en selecteren in overleg een nieuwe datum. U heeft het recht uw inschrijving dan te annuleren.

15.3 Aantal deelnemers & betaling: Voor een workshop of kookclinic geldt een minimum deelname van zes personen. Afhankelijk van de doelstelling van de groep (leren en/of gezelligheid) is het streven een groep van 10 deelnemers. Op basis daarvan geldt een tarief van € 75,- per persoon (particulieren incl. BTW, voor bedrijven excl. BTW). Bij minder deelnemers geldt een meerprijs. Bij meer deelnemers geldt een het tarief van € 75,- per persoon. De kosten van de workshop of kookclinic zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit wordt vooraf besproken en op basis hiervan vindt facturatie plaats. We vragen een vertegenwoordiger van de groep om de betaling te verrichten voor de  groep. De workshop of kookclinic dient uiterlijk 1 week, voorafgaand aan de datum te worden voldaan. Tot 2 weken voor de overeengekomen datum kan het aantal deelnemers kosteloos worden gewijzigd. Indien dit een prijswijziging tot gevolg heeft wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Het definitief aantal personen dat vanaf 2 weken  voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de betaling.

15.4 Annulering: Annulering is tot 2 weken voor de afgesproken datum mogelijk zonder extra kosten. Bij verhindering of ‘no show’ vindt geen restitutie plaats. De reservering kan, indien mogelijk, verplaatst worden naar een andere datum. Aan de Donge is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering

15.5 Risico & aansprakelijkheid: Deelname aan de workshop of arrangement geschiedt op eigen risico, het hanteren van onze gereedschappen en apparatuur is op eigen verantwoording. Aan de Donge stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie.

15.6 Overige: Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoudt Aan de Donge zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

Januari 2023

 

Wil je meer weten over BusinessPoint Dongen?

Neem contact met ons op

whatsapp